تبلیغات
مرجع مقالات و تحقیق دانشگاهی - مقاله در مورد آنتن

امروز:

مقاله در مورد آنتن

مقاله در مورد آنتن

\n

فهرست مطالب
\nعنوان صفحه
\nپيشگفتار ۱
\nفصل اول ۳
\nطرح تحقيق ۳
\nتاريخچه مختصري در باره ي موضوع تحقيق ۴
\nاهميت انجام تحقيق ۶
\nاهداف كلي تحقيق ۶
\nهدف هاي ويژه تحقيق ۶
\nروش انجام تحقيق ۷
\nفصل دوم ۸
\nمباني آنتن انواع و پارامترهاي آن ۸
\n۲_۱: تاريخچه ۹
\n۲_۲: انواع آنتن ها از نظر كاربرد ۱۱
\nالف) آنتن هرتز ۱۱
\nب) آنتن ماركني ۱۱
\nپ) آنتن شلاقي ۱۲
\nت ) آنتن لوزي ( روبيك) ۱۲
\nث) آنتن V معكوس ۱۲
\nج) آنتن ماکروويو ۱۳
\nچ) آنتن آستيني ۱۶
\nح) آنتن حلزوني ۱۶
\nذ) آنتن هاي آرايه اي ARRAY ANTENNA 17
\n۲-۳ : پارامترهاي آنتن ۱۸
\nنمودار پرتو افکني آنتن ها ۱۸
\nدستگاه مختصات نمايش نمودار پرتو افکني ۱۸
\nنمودار پرتو افکني سه بعدي و دو بعدي ۱۹
\nنمودار پرتو افکني درفضاي آزاد و در مجاورت زمين ۲۲
\nنمودار پرتو افکني آنتن فرستنده و گيرنده ۲۲
\nجهت دهندگي آنتن ها ۲۳
\nپهناي شعاع و پهناي شعاع نيم توان ۲۳
\nشعاع هاي فرعي آنتن ها ۲۴
\nمقاومت پرتو افكني آنتن ۲۵
\nامپدانس ورودي آنتن ۲۵
\nسطح موثر يا سطح گيرنده آنتن ها ۲۶
\nطول موثر آنتن ۲۷
\nپهناي نوار فركانس آنتن ها ۲۷
\nپلاريزاسيون آنتن ها ۲۸
\nپلاريزاسيون خطي ۲۹
\nپلاريزاسيون دایره ای ۳۰
\nپلاريزاسيون بيضوي ۳۰
\nساختمان مكانيكي آنتن ها ۳۱
\nاندازه آنتن ۳۱
\nنصب آنتن ها ۳۱
\nخطوط انتقال و موج برها براي تغذيه آنتن ها ۳۲
\nرسانا و نارساناهاي مورد استفاده در ساختن آنتن ها ۳۳
\nمحافظت آنتن در برابر عوامل جوي ۳۴
\nفصل سوم ۳۵
\nشبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم ۳۵
\n۲-۱:سخت افزار شبکه ۳۶
\n۲-۱-۱: شبکه های ﭘخشي(broadcast network) 37
\n۲-۱-۲: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network) 37
\n۲-۱-۳:شبکه های شخصی (personal area network) 37
\n۲-۱-۴:شبکه های محلی (local area network) 37
\n۲-۱-۵:شبکة شهری(Mtropolitan Area Network) 39
\n۲-۱-۶:شبکة گسترده (Wide Area Network) 39
\n۲-۱-۷:شبکة بی سيم (wireless network) 41
\n۲-۱-۸:شبکة شبکه ها (internetwork) 42
\n۲-۲: نرم افزار شبکه ۴۲
\n۲-۲-۱:لاية فيزيکی (Physical layer) 46
\n۲-۲-۲: زير لاية نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( MAC) 46
\n۲-۲-۳:لاية شبکه ۴۷
\n۲-۲-۴:لاية انتقال(Transport layer) 47
\n۲-۲-۵:لاية کاربرد (Application layer) 47
\n۲-۳: شبکه های محلی بی سيم (۸۰۲٫۱۱) ۴۸
\n۲-۳-۱: ﭘشتة ﭘروتکل ۸۰۲٫۱۱ ۴۹
\n۲-۳-۲: لاية فيزيکی در ۸۰۲٫۱۱ ۴۹
\n۲-۴: شبکه های بی سيم باند گسترده ۵۱
\n۲-۴-۱: لاية فيزيکی در ۸۰۲٫۱۶ ۵۲
\nفصل چهارم ۵۵
\nآنتن هاي هوشمند ۵۵
\nبخش اول ۵۶
\nآنتن هاي هوشمند در شبکه هاي بي سيم ۵۶
\nتداخل هم کانال ۵۷
\nاثرات محوشدگي ۵۷
\n۴_الف_۱: جوانب تکنولوژي سيستم آنتن هوشمند ۶۰
\n۴- الف – ۲: مدلهاي کانال ۶۲
\n۴-الف-۲-۱:مدل لي Lee s Model 62
\n۴-الف- ۲-۲: A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly
\nSpread scatterers 63
\n۴- الف-۲-۳: مدل ماکروسل (Macro cell Model) 64
\n۴-الف-۲-۴: مدل باند عريض ميکروسل (Macrocell Wide Band Model) 65
\n۳-الف-۲-۵: Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering
\n(GWSSUS)model 65
\n۳-الف-۲-۶: مدل زاويه دريافت گاوسي (Gaussian angle of) 66
\n۴-الف-۲-۷-: مدل کانال با بردار متغير زماني (Time –varying-vector channel model)
\n۴-الف-۲-۸: مدل شهري واقعي(typical urban (tu/model)) 67
\n۴-الف-۲-۹: مدل شهري بد(Bad urban (Bu) model) 68
\n۴_الف_۳:آرايه هاي هوشمند:آنتن و بهره هاي مختلف ۶۸
\nانواع آنتن هاي هوشمند ۷۰
\n۴-الف-۴:رديابي وتكنيك هاي بيم آرايه سوئيچ شده ۷۴
\n۴-الف –۵: راهبردهاي شكل دهي بيم ثابت ۷۵
\n۴- الف – ۶: پردازش آرايه از طريق شكل دهي بيم ۷۶
\n۴ الف ۶- ۱: الگوريتم هاي پايه شكل دهي سيگنال ۷۷
\n۴- الف-۶-۲: تركيب هاي آرايه اي تنظيمي ۸۰
\n۴-الف –۶-۳: تركيب آرايه پرتو سوئيچ شده ۸۱
\nمثال ۱-۴ ۸۵
\n۴-الف-۷: نكات نتيجه گيري شده ۸۸
\nبخش دوم ۸۹
\nآنتن هاي آرايه فازي ۸۹
\n۴-ب-۱:تاريخچه ۸۹
\n۴-ب-۲: انواع آرايه ها ۸۹
\n۴-ب-۲-۱: آرايه هاي خطي (Linear Array) 90
\n۴-ب-۲-۲:آرايه هاي مسطح (Planar Array) 90
\n۴-ب-۳: ويژگي هاي آرايه فازي ۹۲
\n۴-ب-۳-۱: تکنولوژي شيفت دهنده فاز ۹۲
\n۴-ب-۳-۲:تکنولوژي شيفت دهنده فاز دي الکتريک ولتاژ متغير ۹۳
\nفصل پنجم ۹۵
\nنتيجه و ﭘيشنهاد ۹۶
\nمنابع ۹۷

\n

پيشگفتار
\nاز سال ۱۸۷۷م كه نخستين آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظريه طراحي آنتن ها به سرعت پيشرفت كرده است و اين پيشرفت ادامه دارد، با توجه به اينكه آنتن ها جزئي از يك سيستم مخابراتي الكترونيكي هستند، بايستي تكنولوژيست ها و مهندسين برق الكترونيك در اين زمينه دانش كافي داشته باشند. اميد است در اين مقال اندك كه در زير به اجمال عنوان فصول آن را خواهيم آورد، قدمي هر چند كوچك در اين راه برداشته باشيم .
\nاين پايان نامه از ۵ فصل تشكيل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقيق به بررسي تاريخچه و نيز اهميت مساله مورد تحقيق مي پردازد. قابل ذكر است كه اهداف ويژه تحقيق در اين مساله نيز با توجه به عنوان و روش انجام اين تحقيق به جاي فرضيه ها و سوال هاي تحقيق در طرح تحقيق گنجانده شده است.
\nدر فصل دوم به مباني مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهاي آن پرداخته شده است . آنتن مايكروويو بوقي و مخروطي و نيز آنتن هاي آرايه اي از جمله آنتن هاي مهم مورد بحث مي باشند . جهت دهندگي آنتن ، پهناي شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افكني آنتن ، امپدانس ورودي آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاريزاسيون آنتن و … نيز از جمله شاخص ترين پارامترهاي آنتن مي باشند كه در اين فصل درباره آنها سخن گفته شده است .
\nدر فصل سوم به بحث پيرامون شبكه هاي كامپيوتري مي پردازيم . مطالب مورد بحث در اين فصل شامل توضيح مختصري در مورد سخت افزار شبكه ، نرم افزار شبكه ، پشته ي پروتكلي ۸۰۲٫۱۱ – به عنوان مهمترين شبكه ي محلي بي سيم – و نيز پشته ي پروتكلي ۸۰۲٫۱۶ – مهمترين شبكه ي بي سيم باند گسترده- مي باشند .

\n

مقاله در مورد آنتن

\n

نوشته مقاله در مورد آنتن اولین بار در سیستم همکاری در فروش فایل یک وی دو پدیدار شد.

\r\nلطفا از لینک زیر دانلود کنید \r\n\r\nدانلود فایل


نوشته شده در : سه شنبه 20 مهر 1395  توسط : عاطفه جهاندیده.    نظرات() .

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر